SDG 5 Ligestilling mellem kønnene

5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Som led i et kontinuerligt fokus på ligestilling også i ledelsen tilstræber vi at rekruttere en større procentdel af kvinder i lederroller, selvom vi altid ansætter den bedst egnede kandidat til jobbet.

 

 

 

 

 

SDG 7 Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris


7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles


Gennem vores produkter og løsninger indenfor renewable energy bidrager vi til at øge adgangen til bæredygtig og moderne energi og til at øge andelen af ​​vedvarende energi i det globale energimix. I tæt samarbejde med nogle af verdens største vindmølleproducenter og solcellepark-byggere udvikler og leverer vi skræddersyede produkter og løsninger baseret på en skarp vurdering af kravene til tilgængelighed, bæredygtighed, produktionseffektivitet og optimering af omkostninger set fra et TCO-perspektiv.

I dag kommer mere end 50 procent af vores forretning fra segmentet vedvarende energi, og vi tilstræber at øge procentdelen ved at fokusere på en løbende udvikling og integration af fremtidens bæredygtige teknologi.
 

SDG 9 Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation 

9. 1 Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.
9.c Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.


HF Innovation Lab har til formål at spotte, udvikle og designe nye løsninger til fx energieffektivitet, fremtidig kommunikationsteknologi og power management / smart grid.

Vi bruger vores omfattende tekniske erfaring og knowhow inden for infrastruktur-områderne såsom transport, telekommunikation, energi og indenfor automation til at forbedre global energieffektivitet, øge adgangen til kommunikationsteknologier og øge brugen af ​​bæredygtige teknologier og industrielle processer. Vi har allerede udviklet strømstyringsløsninger til køleindustrien, der øger energieffektivitet og produktlevetid, og vi har igangværende projekter inden for blandt andet EV-markedet. Vi hjælper vores kunder med at erstatte gammelt udstyr med nye og mere bæredygtige teknologier i hele infrastrukturen.

SDG 12 Ansvarligt forbrug og produktion

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
12.6 Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.


Følsgaard har siden 2012 støttet UN Global Compact og rapporterer årligt om virksomheds fremskridt, og vi animerer vores partnere til at gøre det samme ved tæt dialog og screening.Vi arbejder kontinuerligt på at finde bæredygtige løsninger og materialevalg og at reducere affald ved optimering, reduktion og genbrug i hele forsyningskæden.Vi stiller høje krav til os selv, og det er derfor naturligt for at stille de samme høje krav til alle dele af værdikæden.
 
Vores valg af partnere er afgørende for vores forretning, og vi er meget selektive. Vi sikrer ikke kun, at deres produkter matcher vores kunders krav, men også at vores leverandører er socialt og miljømæssigt ansvarlige. Vi evaluerer løbende vores globale leverandører og screener dem kontinuerligt, så vi kan styre risiko og optimere ydeevne.Vores mangeårige tætte leverandør-relationer giver os en unik mulighed for at indgå i konstruktive dialoger om udviklingen af bæredygtige alternative løsninger til vores kunder og bringe dem hurtigt på markedet.
 

SDG 13 Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Vi udvikler og leverer tekniske løsninger, der hjælper med at spare energi og reducere CO2 emission.
Følsgaard har lavet detaljerede planer for reduktion af vores eget foot print og CO2-udledning frem mod målet om neutralitet inden 2030. 

 

 

 

Verdens største initiativ for bæredygtig virksomhedsførelse 

Vi forpligter os til at integrere og fremme de ti principper for menneskerettigheder, arbejdsmiljøstandarder, miljøbeskyttelse og anti-korruption i alle aspekter af vores virksomhed. Vores engagement i UN Global Compact understreger vores dedikation til ansvarlig virksomhedspraksis og vores ambition om at bidrage positivt til global bæredygtighed og samfundsmæssige forbedringer.

 

 

 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) 

Addtech har i flere år arbejdet med at integrere klimareducerende aktiviteter, der understøtter vores 2030-mål. I begyndelsen af maj 2024 blev vores klimamål godkendt i overensstemmelse med Science Based Targets-initiativet.

Vores mål
Overordnet Net-Zero Mål
Addtech forpligter sig til at opnå net-zero udledning af drivhusgasser i hele værdikæden inden 2050.

Kortsigtede Mål
Addtech forpligter sig til at reducere absolutte scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 50% inden 2030 fra basisåret 2022. Addtech forpligter sig også til, at 30% af vores leverandører målt på udgifter til købte varer og tjenester har Science Based Targets inden 2028. Addtech forpligter sig endvidere til, at 10% af vores kunder målt på omsætning fra solgte produkter vil have Science Based Targets inden 2028.

Langsigtede Mål
Addtech forpligter sig til at reducere absolutte scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 95% inden 2050 fra basisåret 2022. Addtech AB forpligter sig også til at reducere absolutte scope 3 drivhusgasemissioner med 90% inden for samme tidsramme.

Vigtigheden af at deltage i Science Based Targets-initiativet (SBTi)
I en tid, hvor klimaforandringer udgør en af de største udfordringer for vores planet, er det afgørende for virksomheder at tage ansvar og aktivt arbejde for at reducere deres CO2-fodaftryk. En af de mest effektive måder at opnå dette på er ved at deltage i Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Hvad er SBTi? Science Based Targets-initiativet (SBTi)
SBTi er et globalt samarbejde mellem CDP, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) og FN's Global Compact (UNGC). Initiativet støtter virksomheder i at sætte videnskabeligt baserede mål for at reducere drivhusgasemissioner i overensstemmelse med klimavidenskaben og målene i Paris-aftalen om at begrænse global opvarmning til under 2 grader Celsius, helst 1,5 grader.

At deltage i Science Based Targets-initiativet er ikke kun en ansvarlig og bæredygtig beslutning for miljøet, men også en strategisk fordel for virksomheder. Det hjælper med at fremtidssikre virksomheden ved at reducere risici, forbedre effektiviteten, styrke brandet og tiltrække kapital.

Lad os tage skridt mod en bæredygtig fremtid ved at sætte videnskabeligt baserede klimamål.